Arhiv razpisov

Ponovni javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Dornava za leto 2016

Na podlagi 3. člena Odloka o priznanjih Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2012) in 8. člena Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2014), Občina Dornava objavlja

 PONOVNI JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE DORNAVA ZA LETO 2016

I.

Predloge za podelitev priznanj lahko podajo fizične osebe, podjetja, zavodi, društva, delovna telesa občinskega sveta, komisije za priznanja in odlikovanja ter politične stranke.

II.

Predloge za podelitev priznanj Občine Dornava, obravnava Odbor za negospodarske dejavnosti. Odbor izdela končni predlog za vsa priznanja, katerega posreduje v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu.

III.

Rok za podajo predlogov z obrazložitvami je do 10.05.2016 do 12.00 ure oz. priporočeno do roka po pošti, če je na kuverti odtisnjen žig 10.05.2016.

Razpis se objavi  na spletni strani Občine Dornava (www.dornava.si).

Številka: 007-4/2016 002
Datum: 22.04.2016

Rajko Janžekovič
Župan občine Dornava

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ