Arhiv razpisov

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in sklepa Občinskega sveta Občine Dornava z dne 29.1.2015, Občina Dornava objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

1. Prodajalec:Občina Dornava, Dornava 135 A, 2252 Dornava

2. Predmet prodaje je stvarno premoženje, ki ga tvorijo naslednje nepremičnine:

 • parc. št. *93, v izmeri 236 m2, (378) k.o. Bratislavci,
 • parc. št. 211, v izmeri 6813 m2, (378) k.o. Bratislavci,
 • parc. št. 210/2, v izmeri 1133 m2, (378) k.o. Bratislavci,
 • parc. št. 212, v izmeri 4940 m2, (378) k.o. Bratislavci,
 • parc. št. 213, v izmeri 460 m2, (378) k.o. Bratislavci,
 • parc. št. 214, v izmeri 4694 m2, (378) k.o. Bratislavci,
 • parc. št. 215/1, v izmeri 676 m2, (378) k.o. Bratislavci,
 • parc. št. 217/1, v izmeri 8518 m2, (378) k.o. Bratislavci,
 • parc. št. 217/9, v izmeri 2360 m2, (378) k.o. Bratislavci,

SKUPAJ: 29830 m2.

Nepremičnine se prodajajo kot celota.

3. Najnižja ponudbena cena za nepremičnine, ki so predmet prodaje, znaša 29.844,00 EUR.

V ceno nepremičnin ni vključen davek na promet nepremičnin, ki ga plača prodajalec, vse druge stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva pa plača kupec.

4. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena.

Nepremičnine, ki so opredeljene kot kmetijska zemljišča oz. gozdovi se bodo prodale po postopku, kot ga zato predvideva Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-uradno prečiščeno besedilo in 58/12) oz. Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98-odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14-odl. US in 24/15). Objava ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč in gozdov bo izvršena najkasneje v roku petih delovnih dni po objavi javnega zbiranja ponudb na spletni strani občine. Ponudnik za nakup nepremičnin v okviru tega razpisa mora torej sodelovati tudi v postopku za nakup kmetijskih zemljišč in gozdov. V okviru tega razpisa je lahko izbran le ponudnik, ki bo izbran tudi v postopku za nakup kmetijskih zemljišč in gozdov. Najugodnejši ponudnik nima do prodajalca nobenih pravic in obveznosti zaradi nezmožnosti sklenitve pogodbe za nakup nepremičnin, če je bila pri tem upoštevana predkupna pravica v skladu z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih in Zakona o gozdovih.

5. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:

a) nakup po načelu videno – kupljeno;

b) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% ponujene cene na transakcijski račun Občine Dornava, št. 01224-0100016768 pri UJP Slovenska Bistrica, s sklicevanjem na javni razpis. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika;

c) ponudba za nakup nepremičnin mora vsebovati predvsem naslednje elemente:

 • ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika;
 • navedbo nepremičnine, ki jo želi kupiti;
 • ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne;
 • dokazilo o plačani varščini, s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine;
 • potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke (fizične osebe);
 • priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki) oziroma sklep o vpisu v poslovni register;
 • izpis iz sodnega registra, ne starejši od 30 dni (pravne osebe);
 • pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
 • izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe;
 • izjavo o vezanosti na ponudbo 90 dni od preteka roka za oddajo ponudb.

d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8 dni po javnem odpiranju ponudb;

e) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od poziva k podpisu pogodbe skleniti kupoprodajno pogodbo;

f) celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 30 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca – plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla;

g) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Dornava in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.

6. Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet tega razpisa. Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.

7. Ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 31. avgusta 2015 do 12.00 ure na naslov: Občina Dornava, Dornava 135 A, 2252 Dornava. Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »ponudba za nakup nepremičnin - ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.

8. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo.

9. Odpiranje ponudb bo javno. Odpiranje ponudb bo: 31. avgusta 2015 ob 13.00 ure na sedežu Občine Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava. Na odpiranju ponudb lahko sodelujejo tudi ponudniki, njihovi pooblaščenci pa le s pisnim pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.

10. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno ceno.

Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija oziroma oseba, pooblaščena za izvedbo postopka pozvala vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe.

11. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa (nepravočasna ponudba, nepopolna ponudba – ne velja za formalno nepopolno ponudbo, ki jo je možno dopolniti), bo izločena iz postopka.

12. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb se obrnite na direktorja občinske uprave Občine Dornava: Viljem Mar, Dornava 135 A, 2252 Dornava, tel. 02/ 754 01 10, e-pošta Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

13. Ogled nepremičnine je možen na podlagi predhodne najave pri osebi, navedeni v točki 12.

Številka: 430-11/2015-4
Datum:  31.07.2015

 Rajko Janžekovič,
župan Občine Dornava

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ