Arhiv razpisov

Prevozi osnovnošolskih otrok v Občini Dornava za šolska leta 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 in 2018/2019

Številka: 430-8/2015
Datum: 17.7.2015

Zadeva: Povabilo k oddaji ponudbe

Občina Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava (v nadaljevanju: naročnik) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila za:

PREVOZI OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V OBČINI DORNAVA ZA ŠOLSKA LETA
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 IN 2018/2019

Objava: Portal javnih naročil dne 17.7.2015.

Rok predložitev ponudb: do 10.08.2015, do vključno 12.00  ure.
Javno odpiranje ponudb: 10.08.2015, ob 13.00 uri v prostorih naročnika.

Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila, pogoje in merila za izbiro najugodnejše ponudbe.

S spoštovanjem,

Vodja naročila:
Viljem MAR
direktor občinske uprave

Priloga:
Razpisna dokumentacija - Prevozi osnovnošolskih otrok v Občini Dornava (527 kB)

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ