Arhiv razpisov

Javni razpis za (so)financiranje programov drugih društev za ohranjanje naravne in kulturne dediščine iz proračuna Občine Dornava za leto 2015

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2015), Pravilnika o (so)financiranju kulturnih programov in projektov v Občini Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2012) in Letnega programa kulture Občine Dornava za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 24/2015), Občina Dornava objavlja


JAVNI RAZPIS
ZA (SO)FINANCIRANJE PROGRAMOV DRUGIH DRUŠTEV ZA OHRANJANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
IZ PRORAČUNA OBČINE DORNAVA ZA LETO 2015


1. Naročnik: Občina Dornava, Dornava 135 a, 2252 Dornava

2. Predmet razpisa so:

  • sofinanciranja programov in dejavnosti registriranih društev v Občini Dornava.

3. Na razpis se lahko prijavijo:

  • društva, ki se niso prijavila na Javni razpis za (so)financiranje programov in projektov kulturnih društev iz proračuna Občine Dornava za leto 2015 ter Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2015 v Občini Dornava.

4. Vrednost razpisa:

  • Višina razpoložljivih sredstev je 1.500,00 €.

5. Izvajalci programov in projektov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • da imajo sedež ali stalno prebivališče v Občini Dornava,
  • da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture,
  • da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov,
  • da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini ter ostalo dokumentacijo kot to določa zakon o društvih,
  • aktivno delujejo najmanj eno leto pred objavo razpisa.

6. Uporaba kriterijev:
Komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila posamezno vlogo ter izločila morebitne vloge, ki niso v skladu z razpisanim področjem.

7. Posredovanje potrebne dokumentacije:

  • izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije;
  • kopija Statuta društva.

Zavržejo se nepravočasno prispele vloge.
Prijave in ostale prijavne obrazce morajo podpisati upravičene osebe – zastopniki oziroma fizične osebe osebno ali njihovi pooblaščenci.

8. Rok izvedbe:
Dodeljena sredstva za leto 2015 morajo biti porabljena v letu 2015.

9. Rok za predložitev prijav in način predložitve:
Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb s strani izvajalcev kulturnih programov in projektov je vključno do 24.06.2015.
Če prosilec pošlje vlogo po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila vloženo priporočeno najpozneje do razpisnega roka.
Vloge je mogoče oddati tudi osebno do konca razpisnega roka na občinski upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka do 12.00 ure. Vse vloge morajo biti vložene na predpisanih obrazcih.
Izvajalci programov občini Dornava dostavijo svoje ponudbe v pisni obliki v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis drugih društev za ohranjanje naravne in kulturne dediščine 2015«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala.

10. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo:
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani občine Dornava – www.dornava.si.
Dodatne informacije posreduje Natalija MARIN, tel. 02/754 01 10, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. (v času uradnih ur).

11. Izid razpisa:
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 15 dneh od zaključka razpisa.
Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.

Štev.: 007-6/2015 002
Datum: 03.06.2015

Rajko Janžekovič
Župan občine Dornava

Priloge:

Prijavni obrazec - Javni razpis za (so)financiranje programov drugih društev za ohranjanje naravnein kulturne dediščine iz proračuna Občine Dornava za leto 2015(108 KB)

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ