Arhiv razpisov

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Dornava za leto 2015 - ponovljen

Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2012) in Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2014), Občina Dornava objavlja


JAVNI RAZPIS
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV
ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE DORNAVA
ZA LETO 2015

I.

Predloge za podelitev priznanj lahko podajo fizične osebe, podjetja, zavodi, društva, delovna telesa občinskega sveta, komisije za priznanja in odlikovanja ter politične stranke.

II.

Predloge za podelitev priznanj Občine Dornava, obravnava Odbor za negospodarske dejavnosti. Odbor izdela končni predlog za vsa priznanja, katerega posreduje v obravnavo in sprejem občinskemu svetu.

III.

Rok za podajo predlogov z obrazložitvami je do ČETRTKA, dne 21.05.2015 do 12.00 ure oz. priporočeno do roka po pošti, če je na kuverti odtisnjen žig 21.05.2015.


Razpis se objavi  na spletni strani Občine Dornava (www.dornava.si).

Številka: 007-00004/2015 002
Datum:   14.05.2015

Rajko Janžekovič
Župan občine Dornava

Lokalne volitve 2022

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ