Arhiv razpisov

Javni razpis za izvedbo koncerta-ov v Občini Dornava

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07-ZIPRS0809, 61/08 in 99/09-ZIPRS1011) in Odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2015) Občina Dornava objavlja

JAVNI RAZPIS ZA IZVEDBO KONCERTA-OV V OBČINI DORNAVA

1. Predmet razpisa je izvedba koncerta-ov na območju Občine Dornava za leto 2015.

2. Pogoji za sodelovanje na razpisu:

 • na razpis se lahko prijavijo društva, registrirana za kulturno dejavnost s sedežem v Občini Dornava;
 • projekt mora imeti jasno konstrukcijo financiranja
 • projekt mora biti izveden v obdobju od  31.05.2015 in končan do 31.12.2015.

3. Upravičeni stroški sofinanciranja so:

 • stroški za ozvočenje in osvetljavo
 • stroški reklame in reklamnega materiala
 • stroški nabave enotnih oblačil in obuval za društvene potrebe,
 • stroški nabave glasbenih inštrumentov
 • stroški strokovne priprave
 • potrošni material
 • stroški pogostitve

Do dodelitve proračunskih sredstev po tem razpisu ni upravičen prijavitelj, ki so mu za isti namen že bila odobrena sredstva iz drugih postavk proračuna Občine Dornava v tekočem proračunskem letu. 

4. Vrednost razpoložljivih sredstev je 5.500,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 04063 - »Občinski interes – JR koncert GODBA«.

5. Način financiranja: Projekt se lahko financira do 100%.

6. Rok izvedbe: Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2015 v skladu s predpisi,  ki določajo izvrševanje proračuna. Zadnji zahtevek za koriščenje sredstev mora biti vložen do 28.12.2015. Zaključno poročilo nabave mora biti oddano najkasneje do 28.12.2015.

7. Vsebina prijave:  Prijava mora vsebovati natančen program prireditve, vključno z finančno konstrukcijo projekta. Priložen mora biti seznam nastopajočih. Nepopolnih prijav komisija ne bo obravnavala.

8. Rok za oddajo prijav in način oddaje:
Rok za oddajo prijav je pet dni po uradni objavi razpisa. Vloga za sofinanciranje se odda v sprejemni pisarni Občine Dornava ali po pošti do roka kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Dornava, Dornava 135A, 2252 Dornava, z oznako: Ne odpiraj - prijava na razpis za izvedbo koncerta 2015.

9. Postopek obravnave vlog: Razpisna komisija bo odprla pravočasno prispele prijave in ugotovila, ali prijave izpolnjujejo razpisne pogoje. Nepopolnih ali prepoznih vlog komisija ne bo obravnavala.

10. Merila in število točk, ki jih je možno doseči ob dodelitvi razpisanih sredstev:

 • delež lastnih sredstev 1-5 točk
  a) najmanj 40 %, 1 točka
  b) najmanj 60 %, 3 točke
  c) najmanj 80 %, 5 točk
 • množičnost števila nastopajočih 1-5 točk
  a) do 30 nastopajočih, 1 točka
  b) od 31 do 90 nastopajočih, 3 točke
  c) nad 91 nastopajočih, 5 točk
 • potrebnost "uniformiranosti nastopajočih" 1-5 točk
  a) vaški pevci, 1 točka
  b) pevski zbori, 3 točke
  c) skupine, ki predstavljajo etnološko izročilo, skupine godbenikov  in drugi, 5 točk

Skupno je možno doseči 15 točk. Društvo mora zbrati najmanj 10 točk, da je upravičeno do sredstev po razpisu.

11. Izid razpisa: O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v enem tednu od roka za oddajo prijav.

12. Razpis se objavi na spletni strani Občine Dornava (www.dornava.si).

Številka: 430-6/2015 -1
Datum: 09.04.2015

Rajko Janžekovič
Župan občine Dornava

Lokalne volitve 2022

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ