Arhiv razpisov

Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Dornava

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13-ZDU-1G) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Občina Dornava objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO STVARNEGA PREMOŽENJA V LASTI OBČINE DORNAVA

1. Prodajalec: Občina Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava

2. Predmet prodaje so: nepremičnine – stanovanja, vsa vpisana kot etažna lastnina in sicer v stanovanjskem objektu, na parceli št. 775/1, k.o. Dornava, številka stavbe 394, na naslovu Dornava 125 in parkirna mesta, na parc. št. 775/11, 775/12 in 775/13, vse k.o. Dornava. Predmet prodaje so:

  1. enosobno stanovanje, prosto, posamezni del stavbe št. 4, stanovanje 4.E v pritličju, v skupni izmeri 47,63 m2 za izhodiščno ceno 42.030, 00 EUR;
  2. garsonjera, prosto, del stavbe št. 6, stanovanje 6.E v pritličju, v skupni izmeri 35,25 m2, za izhodiščno ceno 32.950,00 EUR;
  3. parkirišče parc. št. 775/11 k.o. Dornava, za izhodiščno ceno 2.620,00 EUR;
  4. parkirišče parc. št. 775/12 k.o. Dornava, za izhodiščno ceno 2.620,00 EUR;
  5. parkirišče parc. št. 775/13 k.o. Dornava, za izhodiščno ceno 2.620,00 EUR;

Nepremičnine – stanovanja, se nahajajo v centru Dornave v poselitvenem območju, ki je namenjeno stanovanjem. Izhodiščna cena predstavlja najnižjo možno vrednost ponudbe za posamezno stanovanje.

V ceno nepremičnine ni vključen davek na promet nepremičnin, ki ga plača prodajalec, vse druge stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva pa plača kupec.

3. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«.

Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, celotno kupnino pa mora plačati v celoti najkasneje v 8 dneh od notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bistvena sestavine pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, ne podpiše prodajne pogodbe, Občina Dornava zadrži njegovo varščino.  V primeru, da kupec ne plača celotne kupnine v 8 dneh od notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi samega zakona, Občina pa zadrži njegovo varščino.

Posamezne nepremičnine bodo prodane ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najvišjo ponudbo.

Po plačilu celotne kupnine, se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini.

Stroške prometnega davka in sestave prodajne pogodbe nosi prodajalec, kupec pa nosi stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime.

4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
Na javnem zbiranju ponudb za nakup nepremičnin – stanovanja lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor RS.
Fizične osebe morajo ponudbi priložiti fotokopijo osebnega dokumenta in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine.  Vsi pa morajo priložiti številko transakcijskega računa, v primeru vračila varščine.  

Ponudbe z navedbo ponudbene cene (ki ne sme biti nižja od izhodiščen cene),  z navedbo dela stavbe (npr. 4.E) za katero se podaja ponudba in obveznimi prilogami  iz gornjega odstavka, morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Občina Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava.
Ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje 06.05.2015 do 12.00 ure na naveden naslov.

Na kuverti mora biti pod naslovom vidna oznaka, z navedbo:
»Ponudba za nakup stanovanja, del stavbe:  _.E – Ne odpiraj.«

Interesenti morajo v roku za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 10 % od izhodiščne (izklicne) cene na račun Občine Dornava št. 01224-0100016768 pri UJP Slovenska Bistrica, s sklicevanjem na javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petnajstih dneh po odpiranju ponudb. Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.

5. Ogled nepremičnin in ostale informacije:
Ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi na sedežu Občine Dornava, tel.št. 02/754 01 10, kontaktna oseba Viljem Mar, kjer so na voljo tudi ostale informacije o prodaji. Informacije o prodaji so na voljo tudi na spletni strani Občine Dornava www.dornava.si.

6. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo
Ponudnike dane ponudbe zavezujejo 90 dni od preteka roka za oddajo ponudb.

7. Posebno določilo
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge, vplačano varščino pa ponudnikom brezobrestno vrne.

8. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo: 06.05.2015 ob 14:00, na sedežu Občine Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava. Odpiranje ponudb je javno, zato lahko na odpiranju sodelujejo tudi ponudniki, njihovi pooblaščenci pa le s pisnim pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.

Številka: 430-4/2015
Datum:  08.04.2015

 Rajko Janžekovič,
župan Občine Dornava

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ