Arhiv razpisov

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

Občina Dornava, Dornava 135A, 2252 Dornava, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14 in 90/14 - ZDU-1I), 35. člena Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) ter v skladu s Pravilnikom o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/08) in sklepom župana

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA:

Občina Dornava, Dornava 135 A, 2252 Dornava, tel.: +386 (0)2 754 01 10, faks: +386 (0)2 755 07 91. Postopek javnega zbiranja ponudb vodi Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Dornava (pristojna komisija).

II. PREDMET ODDAJE V NAJEM IN VIŠINA IZHODIŠČNE NAJEMNINE

POSLOVNI PROSTOR:
Oddajamo naslednje poslovne prostore za opravljanje poslovne dejavnosti, ki se nahajajo v nadstropju zgradbe Večnamenski center vaško-kulturna dvorana Dornava, v Dornavi 135B.
Izhodiščna najemnina znaša 4,3 EUR/m2 mesečno. Na izračunano najemnino se obračuna predpisani DDV in druge zakonske obveznosti. Najemnina se plačuje do 15. v mesecu za tekoči mesec. Poslovni prostori za oddajo v najem so:

1. Pisarna 1
Površina poslovnega prostora je 17,56 m2.

2. Pisarna 3
Površina poslovnega prostora je 9,16 m2.

4. Pisarna 5
Površina poslovnega prostora je 15,32 m2.

5. Pisarna 6
Površina poslovnega prostora je 14,78 m2.

III. POGOJI ZA UDELEŽBO V POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANA PONUDB:

Pisna ponudba mora vsebovati:

 • podatke o ponudniku: ime in priimek fizične osebe oz. ime pravne osebe, naslov oz. sedež, EMŠO oz. matično številko, davčno številko oz. ID za DDV, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke, telefonsko številko,
 • navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša,
 • kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
 • izpisek iz poslovnega registra (samostojni podjetniki posamezniki), ne starejši od 30 dni,
 • izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oz. izpisek iz registra društev pri upravni enoti (društvo), ne starejši od 30 dni,
 • opis dejavnosti, ki bo potekala v poslovnem prostoru in predstavitev sedanje dejavnosti ponudnika;
 • pooblastilo, če se ponudba oddaja po pooblaščeni osebi,
 • potrdilo o plačani varščini, ki znaša tri mesečne najemnine – za resnost ponudbe na TRR Občine Dornava, št. 01224-0100016768;
 • pisno izjavo o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine,
 • pisno izjavo, da se s pogoji javnega razpisa strinjajo,
 • pisno izjavo o vezanosti na dano ponudbo 90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe.

IV. POGOJI NAJEMA

 • Poslovni prostori se oddajo v najem za določen čas od enega do pet let, z možnostjo podaljšanja.
 • Poslovni prostori se oddajajo po načelu videno – najeto.
 • Na razpis za oddajo poslovnih prostorov v najem, in sicer za prostore Pisarna 1 in Pisarna 3, se lahko prijavijo društva s sedežem v Občini Dornava. Ti prostori so namenjeni izključno za upravno poslovanje društva. Za najem posameznega poslovnega prostora se lahko prijavi več društev skupaj s skupno ponudbo.
 • Poslovni prostori Pisarna 5 in Pisarna 6 se oddajajo v najem za opravljanje dejavnosti zavarovalništva, zdravstva, pravnega svetovanja, inženiringa in podobno.
 • Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške (ogrevanje, smeti, kanalščina in vodarina) za uporabo poslovnega prostora.
 • Najemnik je zraven obratovalnih stroškov dolžan plačevati stroške rednega vzdrževanja, stroške zavarovanja in druge stroške za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo.
 • Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj.
 • Najemnik je dolžan plačevati najemnino na podlagi izstavljenega računa najkasneje do dneva, navedenega na računu.

Ponudniki morajo imeti poravnane vse obveznosti iz naslova morebitnega najemnega razmerja poslovnega prostora v lasti Občine Dornava in poravnano nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

V. ROK ZA ODDAJO PONUDBE IN NAČIN ODDAJE PONUDBE:

Rok za oddajo ponudb je do vključno 06. 05. 2015 do vključno 12.00 ure.

Ponudbe z dokazili prinesejo ponudniki OSEBNO v zapečateni pisemski ovojnici na naslov Občina Dornava, Dornava 135A, 2252 Dornava ali jih pošljejo PRIPOROČENO pri čemer se šteje, da je ponudba prispela pravočasno, če prispe v sprejemno pisarno naročnika do datuma in ure določenega za oddajo ponudb.

Ponudbe morajo imeti obvezno oznako na ovojnici »Javna ponudba za najem poslovnega prostora  - ne odpiraj«. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika.

VI. POSEBNE DOLOČBE O POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

Če je med prejetimi ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, več najugodnejših ponudb, lahko komisija:

 • pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali
 • opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
 • opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

Občina Dornava lahko kadarkoli, brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti, ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom varščina vrne.

VII. POSTOPEK  IZBIRE NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

Javno odpiranje ponudb bo 06. 05. 2015, ob 16.00 uri v prostorih občinske uprave Občine Dornava, Dornava 135A, 2252 Dornava.
Predstavniki ponudnika se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.
Najemodajalec bo izbral le med ponudniki, ki bodo v objavljenem roku oddali popolno ponudbo z vsemi zahtevanimi listinami in dokazili.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku (nepravočasne ponudbe) ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, se izločijo in o tem se obvesti ponudnike. Ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.
Ponudba se lahko sprejme od dneva objave do poteka roka za oddajo ponudb. Vloge ponudnikov, ki nimajo do Občine Dornava poravnanih vseh morebitnih zapadlih obveznosti ne bodo obravnavane.
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena najemnina.
Vsak ponudnik, ki se je udeležil javnega natečaja, ima pravico vložiti ugovor županu Občine Dornava v roku 8 dni od prejema obvestila o izbiri, če meni, da je z odločitvijo o izbiri kršena njegova pravica.
Župan Občine Dornava mora odločiti o ugovoru v roku 30 dni od dneva, ko je bil ugovor vložen. Odločitev Župana Občine Dornava je dokončna.
Neuspelim ponudnikom se varščina brez obresti vrne v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika za oddajo poslovnega prostora v najem na transakcijski račun, naveden v prijavi. Izbranemu ponudniku se vplačana varščina všteje v najemnino. Javno zbiranje ponudb je uspešno tudi v primeru, da ponudbo odda le en ponudnik.

VIII. SKLENITEV NAJEMNEGA RAZMERJA

Izbrani ponudnik je dolžan skleniti najemno pogodbo v roku 30 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe, se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Dornava pravico zadržati vplačano varščino. 

IX. DODATNA POJASNILA

Vse dodatne informacije dobijo interesenti na Občini Dornava, Občinska uprava Občine Dornava, Dornava 135A, na telefon +386 (0)2 754 01 10 – kontaktna oseba: Viljem Mar, direktor občinske uprave Občine Dornava.

 Rajko Janžekovič,
župan Občine Dornava

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ