Arhiv razpisov

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Dornava za leto 2015

Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2012) in Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2014), Občina Dornava objavlja

 JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE DORNAVA ZA LETO 2015

I.

Predloge za podelitev priznanj lahko podajo fizične osebe, podjetja, zavodi, društva, delovna telesa občinskega sveta, komisije za priznanja in odlikovanja ter politične stranke.

II.

Predloge za podelitev priznanj Občine Dornava, obravnava Odbor za negospodarske dejavnosti. Odbor izdela končni predlog za vsa priznanja, katerega posreduje v obravnavo in sprejem občinskemu svetu.

III.

Rok za podajo predlogov z obrazložitvami je do 29.04.2015 do 12.00 ure oz. priporočeno do roka po pošti, če je na kuverti odtisnjen žig 29.04.2015.

Razpis se objavi  na spletni strani Občine Dornava (www.dornava.si).

Številka: 007-00004/2015
Datum: 25.03.2015

Rajko Janžekovič
Župan občine Dornava

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ