Arhiv razpisov

Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »FAŠENK PO DORNAVSKO 2015«

Občinska uprava
Št. dokumenta:  430 – 13 / 2014

Občina Dornava, Dornava 135a, 2252 Dornava objavlja:

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje  organizacije in izvedbe prireditve »FAŠENK PO DORNAVSKO 2015«

  1. Predmet razpisa 

Predmet razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »FAŠENK PO DORNAVSKO 2015«. Sofinancirana bo organizacija in izvedba prireditve »FAŠENK PO DORNAVSKO 2015« v Občini Dornava, ki naj poteka za pustni ponedeljek, 16.02.2015, s sprejemom vodij domačih etnoloških skupin. Pustni karneval oz. povorka poteka od gasilskega doma v Mezgovcih skozi krožišče pri gasilskem domu v Dornavi in do Večnamenskega centra vaško – kulturna dvorana  v Dornavi.

  1. Višina sofinanciranja

Višina zagotovljenih sredstev sofinanciranja prireditve je 6.000,00 evrov in uporaba vaško-kulturne dvorane Dornava.

  1. Prijava na razpis

 Na razpis se lahko prijavijo društva s sedežem v Občini Dornava.

  1.  Vsebina prijave in koriščenje sredstev

Vlagatelj mora vložiti prijavo s podatki o vlagatelju, obrazložitvijo, navedbo vrednosti (finančno konstrukcijo) celotne prireditve, navedbo virov financiranja na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so navedene v razpisni dokumentaciji ter planom promocije in oglaševanja prireditve.
Merila za izbor najboljšega ponudnika so sestavni del  razpisne dokumentacije.
Sofinancerska sredstva so namenjena izključno za sofinanciranje prireditve »FAŠENK PO DORNAVSKO 2015«.  Koriščenje sredstev bo možno na podlagi predloženega popolnega zahtevka za izplačilo finančnih sredstev, z dokazili o stroških in plačilih oziroma porabljenih sredstvih, za izvedbo prireditve in poročila o izvedbi prireditve.

  1.  Način rok za oddajo prijav:

Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele najkasneje do ponedeljka, 12. januarja 2015, do 12.00 ure, na naslov Občina Dornava, Dornava 135a, 2252 Dornava  ali bodo do tega roka  oddane v sprejemni pisarni Občine Dornava.
Na ovojnici prijavitelj navede: »Javni razpis – Fašenk po dornavsko 2015 - ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice  mora  biti označen naziv in naslov pošiljatelja.
Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.

  1.  Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do zaključka tega  javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine Dornava in na spletni strani Občine Dornava (www.dornava.si)

  1.  Odpiranje ponudb in obveščanje o izbiri

Odpiranje ponudb bo dne, 14. januarja 2015, ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Dornava. Predloge bo ovrednotila  komisija, ki jo sestavljajo člani Odbora za negospodarske dejavnosti. Ponudniki  bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku  dveh (2)  dni od odpiranja ponudb in pozvani k sklenitvi pogodbe.

  1.  Informacije in pojasnila

Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z Javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo v tajništvu Občine Dornava. Kontaktna oseba je Viljem Mar, direktor občinske uprave, tel. 02 754 01 10 ali po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.  .

Datum:  30.12.2014

ŽUPAN
Rajko Janžekovič

Priloga:
Razpisna dokumentacija - FAŠENK PO DORNAVSKO 2015 (99 KB)

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ