Arhiv razpisov

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

Občina Dornava, Dornava 135/a 2252 Dornava na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in v skladu s Pravilnikom o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/08) ter sklepom župana

objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM

Predmet razpisa je neopremljen prostor v prtličju občinske zgradbe, v neto izmeri 14,70 m2 s souporabo sanitarij.
Višina mesečne najemnine za poslovni prostor je v skladu s Pravilnikom o oddajanju poslovnih prostorov v najem 5 EUR/m2. Na izračunano najemnino se obračuna predpisani DDV. Poslovni prostor se odda za določen čas od enega do pet let z možnostjo podaljšanja.

V prostoru, ki se daje v najem je možno opravljati naslednje dejavnosti:

  • dejavnost zdravstva
  • dejavnost izobraževanja

Ponudbe interesentov morajo vsebovati naslednje dokumente:

  1. izpisek iz sodnega registra za opravljanje dejavnosti oz. dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti,
  2. program oz. vrsto dejavnosti, ki se bo izvajala v najetem prostoru,
  3. potrdilo o plačani varščini, ki znaša tri mesečne najemnine.
Pogodbe z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo ponudniki priporočeno ali prinesejo osebno na naslov: Občina Dornava, Dornava 135/a, 2252 DORNAVA, z obvezno oznako »JAVNA PONUDBA ZA NAJEM POSLOVNEGA PROSTORA - NE ODPIRAJ«. Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele na vložišče Občine Dornava, najkasneje do vključno 14.11.2014 do 12. ure.
Ponudbe, ki bodo prispele po predpisanem razpisnem roku, nepopolne vloge ali nepravilno opremljene in označene ponudbe. se ne bodo upoštevale - o tem bodo ponudniki obveščeni.
Varščino se plača na račun štev.: 01224-0100016768. Varščina se uspelemu ponudniku vračuna v najemnino, neuspelemu pa vrne v 8 dneh po opravljeni izbiri. V primeru, da uspeli ponudnik brez opravičenega razloga odstopi od ponudbe, varščina zapade v korist Občine Dornava.
Komisija bo o izboru obvestila vse ponudnike najkasneje v roku 8 dneh po zaključenem zbiranju ponudb.
Izbira bo izvršena v skladu s pogoji in merili, navedenimi v Pravilniku o oddajanju poslovnih prostorov v najem.
Vse dodatne informacije lahko dobite na sedežu Občine Dornava, Dornava 135/a, 252 Dornava, vsak dan od 8. do 14 ure

Rajko Janžekovič, župan

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ