Občinska uprava

Kontaktni podatki:

Občina Dornava

Dornava 135 A

2252 Dornava

T: 02 754 01 10

F: 02 755 07 91

E-pošta:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

E-pošta:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Uradne ure:

Za občane.

Ponedeljek: od 8. do 12. ure in 13. do 15. ure.

Sreda: od 8. do 12. ure in 13. do 17. ure.

Petek: od 8. do 12. ure.

Ob praznikih in dela prostih dneh ni uradnih ur.

Poslovni čas:

Poslovanje med organi.

Ponedeljek: od 8. do 15. ure.

Torek: od 8. do 15. ure.

Sreda: od 8. do 17. ure.

Četrtek: od 8. do 15. ure.

Petek: od 8. do 13. ure.

Ob praznikih in dela prostih dneh ni uradnih ur.

Na občino Dornava in njene zaposlene se lahko obrnete osebno ali po telefonu v času uradnih ur, lahko pa tudi po faksu, elektronski pošti ali z uporabo spletnega kontaktnega obrazca. Kontaktni podatki posameznih oddelkov in služb Občine Dornava so dostopni na strani občinske uprave. Člani Občinskega sveta so dosegljivi preko list, na katerih so kandidirali.

Vsako sredo je župan Janko Merc na voljo občanom za osebne razgovore. Termin za sestanek z županom je potrebno dogovoriti v tajništvu.

Župan


Janko Merc župan občine Dornava

Janko Merc

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Zaposleni


Direktorica občinske uprave:

Nada Kolednik mag. upr. ved.

02/ 754 01 11
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Področje dela: vodenje občinske uprave.

Opis dela:

  • vodenje in organizacija dela občinske uprave in nadzor nad njenim delom,
  • skrb za zakonito, pravočasno in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave,
  • izdajanje odločb v upravnem postopku na prvi stopnji,
  • opravljanje najzahtevnejših nalog občinske uprave,
  • organizacija tajniških poslov za občinski svet, odbore in komisije,
  • pomoč županu in občinskemu svetu,
  • pregled in priprava splošnih aktov za občinski svet in župana,
  • skrb za objavo splošnih aktov,
  • dajanje pobud, predlogov in mnenj državnim organom, ki se tičejo koristi občine,
  • upravljanje z občinskim premoženjem,
  • pregled pogodb s partnerji in po pooblastilu župana sklepanje pogodb z njimi,
  • kadrovske zadeve po pooblastilu predstojnika,
  • strokovno in organizacijsko delo v zvezi z izobraževanjem delavcev,
  • sodelovanje v postopkih javnih naročil,
  • opravljanje drugih nalog po pooblastilu ali nalogu župana.

Višji referent za okolje in prostor ter zaščito in reševanje:

T: 02 755 07 92

Opis del:

  • organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja z drugimi organi,
  • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
  • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
  • vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji,
  • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog

Komunalna dejavnost:

  • skrb za pokopališko in pogrebno službo
  • ostale naloge pokopališke dejavnosti
  • nadzor nad delom lokalnih javnih služb na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanjem in čiščenjem komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
  • skrb za zbiranje in deponiranje komunalnih odpadkov,
  • skrb za javno snago in čiščenje javnih površin,
  • skrb za urejanje javnih poti in površin za pešce in zelenih površin,
  • skrb za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav, dimnih vodov

Ceste, energetska dejavnost, infrastruktura:

  • skrb za opravljanje rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih cest in javnih poti,
  • izdajanje soglasij za priključitev občinske ceste in javne poti,
  • izdajanje soglasij za izvedbo prireditev na oz. ob občinski cesti

Okolje in prostor:

  • izdajanje potrdil (o predkupni pravici, lastni roizvodnji ...)
  • sodelovanje v postopkih za pridobitev gradbenega dovoljenja in izdajanje projektnih pogojev in soglasij
  • izračun komunalnega prispevka in izdajanje odločb o komunalnem prispevku

Investicije okolje in prostor:

  • priprava nadzor nad vsebino projektne dokumentacije
  • odgovornost in nadzor nad strokovno izvedbo vseh gradbenih del in storitev
  • ogled investicij na terenu,

Požarno varstvo, civilna zaščita, civilna obramba:

  • priprava načrtov zaščite in reševanja in vodenja vseh postopkov v zvezi s tem,
  • organiziranje oblik usposabljanja na področju zaščite in reševanja,
  • spremljanje situacije in analitično spremljanje nevarnih naravnih in drugih nesreč ter sodelovanje pri zaščitnih in reševalnih akcijah,
  • priprava obrambnih dokumentov občine in izvajanje skrbništva nad njimi,
  • sodelovanje z GZ občine za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada,

Tajništvo: Natalija Munda

E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

T: 02 754 01 10

F: 02 755 07 91

Področje dela: vodenje glavne pisarne, tajniška opravila za župana.

Opis dela:

  • opravljanje tajniških zadev za župana,
  • protokol župana,
  • vodenje in koordiniranje dela na področju glavne pisarne (knjiženje pošte …),
  • vodenje evidenc in drugih aktov s področja dela,
  • opravljanje nalog vodenja zbirne evidence upravnih zadev občinske uprave,
  • vodenje enotnih administrativnih evidenc,
  • opravljanje del po nalogu župana in direktorja občinske uprave.

Računovodstvo: Terezija Čuš

E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

T: 02 754 00 26

Opis dela:

  • pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
  • pripravlja finančno poročilo in zaključni račun,
  • opravlja finančne, knjigovodske in druga strokovna opravila za proračun in občinsko upravo,
  • pripravlja premoženjske bilance občine
  • pripravlja poročila in posreduje podatke na Ministrstvo za finance, Davčnemu uradu RS, Upravi za javna plačila in drugim,
  • obračunava plače zaposlenih in vodi predpisane evidence
  • obračunava in izplačuje sejnine članom organov občine in njihovih delovnih teles,
  • pripravlja gradiva in zapisnike seje nadzornega odbora.
Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ