Delovna telesa Občinskega sveta

Po vsakih volitvah novoizvoljeni Občinski svet Občine Dornava določi število delovnih teles ter njihovo sestavo.

Politične stranke oz. liste, ki so dobile mandat v občinskem svetu, Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na njen poziv posredujejo svoje predloge, ta pa Občinskemu svetu predlaga v sprejem poimensko sestavo komisij in odborov.

Na podlagi določb poslovnika Občinskega sveta mora biti sestava odborov takšna, da je v njem najmanj polovica članov občinskega sveta (torej iz vrst izvoljenih svetnikov oz. svetnic), ostalo so lahko zunanji člani. Na podlagi poslovnika Občinskega sveta, so to naslednji odbori oz. komisije:

  • Odbor za javne finance (5-članski odbor opravlja naloge na področjih javnih financ, zlasti proračuna in zaključnega računa, zadolževanja občine, zadolževanja javnih podjetij in javnih zavodov, premoženja občine, določanje cen, obravnava investicijskih programov, finančna poročila javnih zavodov in javnih podjetij)
  • Odbor za gospodarstvo (5-članski odbor opravlja naloge na področju pospeševanja razvoja gospodarskih dejavnosti, samostojnega podjetništva in obrtništva)
  • Odbor za družbene dejavnosti (5-članski odbor opravlja naloge v zvezi z ustanoviteljstvom javnih zavodov na področju zdravstva, otroškega varstva, varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva ter socialnega varstva, dela z mladimi, skrb za starejše občane, investicij na področju zdravstva, šolstva, otroškega varstva in socialnega varstva).

  

Naloge nadzornega odbora:

    • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
    • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
    • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine (krajevnih, vaških ali četrtnih skupnosti), javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Lokalne volitve 2022

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ