Delovna telesa Občinskega sveta

Po vsakih volitvah novoizvoljeni Občinski svet Občine Dornava določi število delovnih teles ter njihovo sestavo.

Politične stranke oz. liste, ki so dobile mandat v občinskem svetu, Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na njen poziv posredujejo svoje predloge, ta pa Občinskemu svetu predlaga v sprejem poimensko sestavo komisij in odborov.

Na podlagi določb poslovnika Občinskega sveta mora biti sestava odborov takšna, da je v njem najmanj polovica članov občinskega sveta (torej iz vrst izvoljenih svetnikov oz. svetnic), ostalo so lahko zunanji člani. Na podlagi poslovnika Občinskega sveta, so to naslednji odbori oz. komisije:

  • Odbor za javne finance (5-članski odbor opravlja naloge na področjih javnih financ, zlasti proračuna in zaključnega računa, zadolževanja občine, zadolževanja javnih podjetij in javnih zavodov, premoženja občine, določanje cen, obravnava investicijskih programov, finančna poročila javnih zavodov in javnih podjetij)
  • Odbor za gospodarstvo (5-članski odbor opravlja naloge na področju pospeševanja razvoja gospodarskih dejavnosti, samostojnega podjetništva in obrtništva)
  • Odbor za družbene dejavnosti (5-članski odbor opravlja naloge v zvezi z ustanoviteljstvom javnih zavodov na področju zdravstva, otroškega varstva, varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva ter socialnega varstva, dela z mladimi, skrb za starejše občane, investicij na področju zdravstva, šolstva, otroškega varstva in socialnega varstva).

VAŠKI ODBOR DORNAVA

Branko CIGLAR, predsednik

Franc ČEH, član

Boris LAJH, član

Tomi HORVAT, član

Boris ŠEGULA, član

VAŠKI ODBOR MEZGOVCI OB PESNICI

Peter GOLC, predsednik

Stanislav CIGLAR, član

Smiljan HERGA, član

Robert ŠACER, član

Davorin PETERŠIČ, član

ODBOR ZA JAVNE FINANCE

Janez HORVATpredsednik

Tomaž JANŽEKOVIČ, član

Srečko KONDRIČ, član

Franc VRABL, član

Andrej DOBERŠEK, član

ODBOR ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN INFRASTRUKTURO

Franc VRABL, predsednik

Andrej DOBERŠEK, član

Janez HORVAT, član

Dominik KUKOVEC, član

David MAJCEN, član

ODBOR ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Srečko KONDRIČ, predsednik

Zvonko ČUŠ, član

Tonček CENAR, član

Marjan HRGA, član

Tomaž JANŽEKOVIČ, član

ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR

Andrej DOBERŠEK, predsednik

Franc VRABL, član

Srečko KONDRIČ, član

David MAJCEN, član

Zvonko ČUŠ, član

STATUTARNO-PRAVNA KOMISIJA

David MAJCEN, predsednik

Dominik KUKOVEC, član

Franc ŠUEN, član

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

Franc ŠUEN, predsednik

Tonček CENAR, član

Marjan HRGA, član

Samo TURČIN, član

Silva DUCMAN, član

NADZORNI ODBOR

Martina HORVAT, predsednik

Tatjana LAH, član

Milan ŠILAK, član

Marjeta ŠPES, član

Matej ZORKO, član

Naloge nadzornega odbora:

    • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
    • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
    • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine (krajevnih, vaških ali četrtnih skupnosti), javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ