Delovna telesa Občinskega sveta

Po vsakih volitvah novoizvoljeni Občinski svet Občine Dornava določi število delovnih teles ter njihovo sestavo.

Politične stranke oz. liste, ki so dobile mandat v občinskem svetu, Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na njen poziv posredujejo svoje predloge, ta pa Občinskemu svetu predlaga v sprejem poimensko sestavo komisij in odborov.

Na podlagi določb poslovnika Občinskega sveta mora biti sestava odborov takšna, da je v njem najmanj polovica članov občinskega sveta (torej iz vrst izvoljenih svetnikov oz. svetnic), ostalo so lahko zunanji člani. Na podlagi poslovnika Občinskega sveta, so to naslednji odbori oz. komisije:

  • Odbor za javne finance (5-članski odbor opravlja naloge na področjih javnih financ, zlasti proračuna in zaključnega računa, zadolževanja občine, zadolževanja javnih podjetij in javnih zavodov, premoženja občine, določanje cen, obravnava investicijskih programov, finančna poročila javnih zavodov in javnih podjetij)
  • Odbor za gospodarstvo (5-članski odbor opravlja naloge na področju pospeševanja razvoja gospodarskih dejavnosti, samostojnega podjetništva in obrtništva)
  • Odbor za družbene dejavnosti (5-članski odbor opravlja naloge v zvezi z ustanoviteljstvom javnih zavodov na področju zdravstva, otroškega varstva, varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva ter socialnega varstva, dela z mladimi, skrb za starejše občane, investicij na področju zdravstva, šolstva, otroškega varstva in socialnega varstva).

VAŠKI ODBOR DORNAVA

Branko CIGLAR, Dornava 117b, predsednik

Franc ČEH, Dornava 79b, član

Boris LAJH, Dornava 42, član

Tomi HORVAT, Dornava 23, član

Boris ŠEGULA, Dornava 8a, član

VAŠKI ODBOR MEZGOVCI OB PESNICI

Peter GOLC, Mezgovci ob Pesnici 44, predsednik

Stanislav CIGLAR, Mezgovci Pesnici 33, član

Smiljan HERGA, Mezgovci Pesnici 67a, član

Robert ŠACER, Mezgovci ob Pesnici 52, član

Davorin PETERŠIČ, Mezgovci Pesnici 52, član

ODBOR ZA JAVNE FINANCE

Janez HORVAT, Dornava 38, predsednik

Tomaž JANŽEKOVIČ, Brezovci 2, član

Srečko KONDRIČ, Dornava 5, član

Franc VRABL, Mezgovci ob Pesnici 26/a, član

Andrej DOBERŠEK, Dornava 141/a, član

ODBOR ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN INFRASTRUKTURO

Franc VRABL, Mezgovci ob Pesnici 26/a, predsednik

Andrej DOBERŠEK, Dornava 141/a, član

Janez HORVAT, Dornava 38, član

Dominik KUKOVEC, Lasigovci 12, član

David MAJCEN, Polenci 34/a, član

ODBOR ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Srečko KONDRIČ, Dornava 5, predsednik

Zvonko ČUŠ, Bratislavci 50, član

Tonček CENAR, Mezgovci ob Pesnici 55/b, član

Marjan HRGA, Dornava 147/a, član

Tomaž JANŽEKOVIČ, Brezovci 2, član

ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR

Andrej DOBERŠEK, Dornava 141/a, predsednik

Franc VRABL, Mezgovci ob Pesnici 26/a, član

Srečko KONDRIČ, Dornava 5, član

David MAJCEN, Polenci 34/a, član

Zvonko ČUŠ, Bratislavci 50, član

STATUTARNO-PRAVNA KOMISIJA

David MAJCEN, Polenci 34/a, predsednik

Dominik KUKOVEC, Lasigovci 12, član

Franc ŠUEN, Slomi 4, član

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

Franc ŠUEN, Slomi 4, predsednik

Tonček CENAR, Mezgovci ob Pesnici 55/b, član

Marjan HRGA, Dornava 147/a, član

Samo TURČIN, Osojnikova cesta 29, Ptuj, član

Silva DUCMAN, Čarmanova 10/a, Ptuj, član

NADZORNI ODBOR

Martina HORVAT, Prerad 41/a, predsednik

Tatjana LAH, Dornava 146, član

Milan ŠILAK, Mezgovci ob Pesnici 41/a, član

Marjeta ŠPES, Dornava 111, član

Matej ZORKO, Dornava 126/a, član

Naloge nadzornega odbora:

    • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
    • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
    • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine (krajevnih, vaških ali četrtnih skupnosti), javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ