Nadomestne volitve 2023

Občina Dornava je 3. januarja 2023 razpisala nadomestne volitve za enega člana občinskega sveta v drugi volilni enoti. Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je določen 10. januar 2023, volitve pa bodo potekale v nedeljo, 12. marca 2023.

Poročilo o izidu nadomestnih volitev.

Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Dornava
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0015/sklep-o-razpisu-nadomestnih-volitev-za-clana-obcinskega-sveta-obcine-dornava-v-2--volilni-enoti

Razglas
SEZNAM kandidatov za volitve člana občinskega sveta Občine Dornava, na nadomestnih volitvah, 12. marca 2023

Rokovnik volilnih opravil
Rokovnik


Kandidiranje
Kandidate za člane občinskega sveta, ki se volijo po večinskem načelu, določijo politične stranke v občini in volivci v volilni enoti. (48. člen ZLV).
Politična stranka določi kandidate po postopku, določenem z njenimi pravili. Pri določanju kandidatov smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidate določijo s tajnim glasovanjem. (51. člen ZLV).
Kandidate za člane občinskega sveta v posamezni volilni enoti lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo v volilni enoti stalno prebivališče, če so volivci državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče. Potrebno število podpisov je najmanj 1 % od števila volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000 ( 54. člen ZLV).

 
Ostali dokumenti, povezave, zakonodaja
 
Obrazci
 
 
 

Lokalne volitve 2022

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ