CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE STARŠE, OBČINE DORNAVA IN OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Znesek, višina sredstev: 2.036.751,13 €

Viri sofinanciranja: Kohezijski sklad

Znesek, višina sofinanciranja: 486.539,17 €

Status - faza: V teku

Začetek: marec 2022

Predviden zaključek: september 2023

NAMEN PROJEKTA

Osnovni namen projekta je zagotoviti skladen razvoj na področju splošne družbene dejavnosti lokalne skupnosti, vzgoje in energetskem področju, ter spodbujanje uveljavljanja stavb v lasti občin kot prostorov učinkovite rabe energije.

Namen projekta je energetsko prenoviti objekte, ki bodo na področju vzgoje ter izvajanja splošnih družbenih dejavnosti lokalne skupnosti nudili možnost za znižanje stroškov za porabljeno toplotno in električno energijo, predvsem za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov kot posledico manjše porabe energije. Namen investicije je usmerjen k zmanjševanju stroškov porabljene toplotne in električne energije, zagotavljanju ustreznih toplotnih prevodnosti sten, stropov, strehe in oken stavbe za nadaljnje izvajanje aktivnosti zniževanja stroškov za porabljeno energijo in posledično izpustov toplogrednih plinov.

CILJI PROJEKTA

Z energetsko prenovo stavb sledimo naslednjim ciljem:

 • zagotovitev energetsko učinkovite sanacije obstoječih stavb v lasti Občin Starše, Dornava in Miklavž na Dravskem polju;
 • izboljšati toplotne karakteristike obstoječih stavb, ki nimajo ustrezne toplotne zaščite;
 • izboljšati sistem ogrevanja, hlajenja, prezračevanja, razsvetljave;
 • zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti in dejavnosti lokalne skupnosti;
 • zagotovitev možnosti za zniževanje stroškov za porabljeno toplotno in električno energijo;
 • zagotavljanje standardov energetsko učinkovite javnih stavb.

 

OBSEG PROJEKTA

V sklopu projekta bo izvedena energetska sanacija naslednjih objektov:

Dom krajanov Prepolje:

 • izvedbo fasade s toplotno izolacijo,
 • toplotno izolacijo stropov in poševnih streh,
 • toplotno izolacijo tlakov,
 • zamenjavo stavbnega pohištva,
 • vgradnjo obtočnih črpalk z zvezno regulacijo,
 • hidravlično uravnoteženje sistema,
 • vgradnjo toplotne črpalke za ogrevanje stavbe in sanitarne vode,
 • zamenjavo razsvetljave z varčnimi svetili,
 • vgradnja CNS za potrebe krmiljenja sistemov in energetskega monitoringa

 

Krajevna skupnost Marjeta na Dravskem polju:

 • izvedbo fasade s toplotno izolacijo,
 • toplotno izolacijo stropov in poševnih streh,
 • zamenjavo stavbnega pohištva,
 • vgradnjo obtočnih črpalk z zvezno regulacijo,
 • hidravlično uravnoteženje sistema,
 • vgradnjo toplotne črpalke za ogrevanje stavbe,
 • zamenjavo razsvetljave z varčnimi svetili,
 • vgradnja CNS za potrebe krmiljenja sistemov in energetskega monitoringa

 

Vrtec Dornava:

 • toplotna zaščita zunanjih sten, odvisno od izračunov PURESA,
 • zamenjava stavbnega pohištva,
 • toplotna zaščita stropov
 • toplotna zaščita strehe z strešnimi paneli
 • toplotna zaščita ravne strehe z PVC membran
 • zamenjava energenta z obnovljivim virom energije, TČ zrak/voda, zunanji enoti bosta nameščeni na severni strani objekta ograjeni s panelno ograjo,
 • posodobitev razsvetljave- obstoječa razsvetljava se zamenja z novo LED osvetlitvijo
 • hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema,
 • vgradnja CNS za potrebe krmiljenja sistemov in energetskega monitoringa

 

Kulturni dom Miklavž na Dravskem polju:

 

 • menjava stavbnega pohištva (menjava oken in vrat),
 • vgradnja vseh vrst toplotnih črpalk,
 • vgradnja nadzornega sistema za upravljanje s toplotnimi pritoki,
 • vgradnja črpalk z zvezno regulacijo,
 • zamenjava razsvetljave z varčnejšo

Podatki o financiranju

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Viri financiranja:

-          Nepovratna sredstva (Kohezijskega sklada in proračuna Republike Slovenije) v znesku 486.539,17 EUR

-          Občina Dornava v znesku 440.549,01 EUR

-          Občina Miklavž na Dravskem polju v znesku 230.553,41 EUR

-          Občina Starše  v znesku 878.738,19 EUR

 

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: EU Skladi (eu-skladi.si).

 

Lokalne volitve 2022

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ